Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van ROOS Consultancy.  Alle rechten voorbehouden. Wildervank februari 2020

Hier kunt u de Algemene Voorwaarden downloaden 

Op overeenkomsten, gesloten met ROOS Consultancy zijn algemene voorwaarden van toepassing. U vindt deze algemene voorwaarden hieronder.

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, met wie ROOS Consultancy in onderhandeling is over een overeenkomst, een overeenkomst aangaat en/of met ROOS Consultancy is aangegaan.
 2. Deelnemer: de natuurlijke of rechtspersoon, die op enigerlei wijze deelneemt aan de dienstverlening van ROOS Consultancy.
 3. Overeenkomst: het aangaan van een verbintenis door zowel ROOS Consultancy als opdrachtgever jegens elkaar, ter verkrijging van de in de overeenkomst afgesproken dienstverleningsverlening.

 Artikel 2. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere onderhandeling, aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ROOS Consultancy en een opdrachtgever waarop ROOS Consultancy deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met ROOS Consultancy, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien eenn of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden door een uitspraak van de rechter of een administratief orgaan, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, voor zover bedoelde uitspraak dit toelaat, volledig van toepassing. ROOS Consultancy en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen.

 Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. De door ROOS Consultancy gemaakte offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 3 maanden tenzij anders is aangegeven. ROOS Consultancy is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 3 maanden worden bevestigd, tenzij anders is aangegeven.
 2. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van in de offerte opgenomen aanbod is ROOS Consultancy daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand,
 3. tenzij ROOS Consultancy anders aangeeft.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. ROOS Consultancy zal de overeenkomst naar beste inzicht en eisen van goed vakmanschap uitvoeren en zal het in de overeenkomst overeengekomen resultaat trachten te bereiken, zonder evenwel dit resultaat als zodanig te garanderen.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft ROOS Consultancy het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Indien door ROOS Consultancy of door ROOS Consultancy ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 4. ROOS Consultancy is niet aansprakelijk voor werkzaamheden die door de opdrachtgever uitgevoerd worden met kennis opgedaan in trainingen die door ROOS Consultancy gegeven zijn/worden.

 Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
 2. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal ROOS Consultancy de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal ROOS Consultancy daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 Artikel 6. Contractsduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen ROOS Consultancy en een opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever ROOS Consultancy schriftelijk in gebrek te stellen.

 Artikel 7. Honorarium

 1. Partijen komen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeen.
 2. ROOS Consultancy is ingeschreven bij CRKBO, trainings- en coachingsactiviteiten met een scholingskarakter zijn vrijgesteld van BTW.
  De verschuldigde kosten zullen maandelijks in rekening worden gebracht.

 Artikel 8. Betaling

 1. Betaling van facturen dient overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities te geschieden en geschiedt zonder enige verrekening, korting of opschorting. Bij gebrek van specifieke betalingscondities geschiedt betaling uiterlijk binnen vier weken na factuurdatum, op een door ROOS Consultancy aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van vier weken dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is als dan een boete verschuldigd die gelijk is aan het percentage van de wettelijke rente te vermeerderen met 3%. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag

 Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door ROOS Consultancy geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, opdrachten, oefeningen, documentatie, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van ROOS Consultancy totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met ROOS Consultancy gesloten overeenkomsten is nagekomen.

 Artikel 10. Incassokosten
Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

Artikel 11. Klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan ROOS Consultancy. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat ROOS Consultancy in staat is adequaat te reageren.
  ROOS Consultancy zal de klacht binnen vier weken behandelen. Wanneer er langere tijd nodig is voor het doen van onderzoek zal ROOS Consultancy de opdrachtgever/klager binnen deze termijn van het uitstel op de hoogte stellen met omkleding van redenen. De te verwachten termijn voor uitsluitsel over de klacht wordt hierin aangegeven. De klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal ROOS Consultancy de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te maken.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal ROOS Consultancy slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.
 4. Indien ROOS Consultancy en opdrachtgever niet tot overeenstemming kunnen komen staat de gewone rechtsgang tot de beschikking.
 5. Klachten en de wijze van afhandeling wordt geregistreerd en zal minimaal twee jaren door ROOS Consultancy worden bewaard.

Artikel 12. Opzegging (coach)overeenkomsten

 1. Beide partijen kunnen (coach)overeenkomsten te allen tijde schriftelijk opzeggen, met uitzondering van trainingen. Hiervoor gelden de condities zoals gesteld in artikel 12a.
 2. Indien een (coach)overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft ROOS Consultancy recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan ROOS Consultancy zijn toe te rekenen. Bij annulering langer dan 6 weken van tevoren is de opdrachtgever verplicht 50% van de kosten te betalen, bij annulering minder dan 4 weken van tevoren is de opdrachtgever verplicht 100% van het kosten te betalen. Voorts is opdrachtgever als dan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtgever.
 3. Indien een (coach)overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door ROOS Consultancy, zal ROOS Consultancy in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

 Artikel 12a. Opzegging trainingen

 1. De opdrachtgever voor een training heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een cursus te annuleren per aangetekend verzonden brief. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 6 weken voor aanvang van de eerste trainingsdag kosteloos geschieden.
 2. Bij annulering korter dan 6 weken voor aanvang van de eerste trainingsdag is de opdrachtgever verplicht 50% van het trainingsgeld te vergoeden, bij annulering korter dan 4 weken van tevoren is de opdrachtgever verplicht 100% van de kosten te betalen. In geval de opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de training de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de training deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

 Artikel 12b Opzegging open inschrijving

 1. Na bevestiging van de inschrijving voor een opleiding binnen het openaanbod heeft de deelnemer 14 dagen bedenktijd waarbinnen de inschrijving kosteloos geannuleerd kan worden.
 2. Bij annulering langer dan 4 weken van tevoren is de opdrachtgever verplicht 50% van de kosten te betalen, bij annulering minder dan 2 weken van tevoren is de opdrachtgever verplicht 100% van het kosten te betalen. De opdrachtgever kan kosteloos een collega de plaats overlaten nemen.

 Artikel 13. Opschorting en ontbinding

 1. ROOS Consultancy is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of een (coach)overeenkomst te ontbinden indien:
  1. Opdrachtgever de verplichtingen uit de (coach)overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  2. Na het sluiten van de (coach)overeenkomst ROOS Consultancy ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
  3. De opdrachtgever bij het sluiten van de (coach)overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de (coach)overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Voorts is ROOS Consultancy bevoegd de (coach)overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de (coach)overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de (coach)overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

 Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. Indien ROOS Consultancy aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Enig recht van opdrachtgever of deelnemer op schadevergoeding ontstaat alleen indien opdrachtgever of deelnemer binnen dertig dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk mededeling heeft gedaan aan ROOS Consultancy tenzij de opdrachtgever of deelnemer aantoont dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
 3. Indien ROOS Consultancy aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans van dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van ROOS Consultancy in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  2. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ROOS Consultancy aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan ROOS Consultancy toegerekend kunnen worden;
 5. ROOS Consultancy is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade geiden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ROOS Consultancy of zijn ondergeschikten.

 Artikel 16. Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen zich daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop ROOS Consultancy geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ROOS Consultancy niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. ROOS Consultancy heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat ROOS Consultancy zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover ROOS Consultancy ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ROOS Consultancy gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 Artikel 17. Geheimhouding

 1. ROOS Consultancy, opdrachtgever en deelnemer zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door ROOS Consultancy, opdrachtgever of deelnemer is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Informatie die aan ROOS Consultancy is verstrekt door een deelnemer in persoonlijke coaching of counseling, wordt als vertrouwelijk behandeld. Rapportage aan derden, inbegrepen opdrachtgever, geschiedt slechts na uitdrukkelijke toestemming van deelnemer.
 3. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak, ROOS Consultancy gehouden is vertrouwelijke informatie aan de door de wet of bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en ROOS Consultancy zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is ROOS Consultancy niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 4. Uitzondering op de bovengenoemde geheimhoudingsplicht vormt de situatie waarin ROOS Consultancy meent te moeten overleggen met collega’s, dan wel consult nodig acht bij deskundigen die eveneens aan geheimhouding zijn gebonden. In dergelijke gevallen zal gebruiker de privacy van degene op wie het overleg of de consultatie betrekking heeft waarborgen en het materiaal anonimiseren.
 5. Ontheffing van de geheimhoudingsplicht is binnen de training en coaching mogelijk indien:
  Het niet opheffen van de geheimhoudingsplicht leidt tot inbreuk op de integriteit van de ROOS Consultancy, opdrachtgever of anderen. En zonder opheffing van de geheimhoudingsplicht het betreffende probleem onoplosbaar lijkt.
 6. Als ROOS Consultancy het voornemen heeft om tot opheffen van de geheimhoudingsplicht over te gaan zal zij ter toetsing een collega trainer, coach consulteren. ROOS Consultancy stelt opdrachtgever daarvan op de hoogte. Indien ROOS Consultancy na de genoemde consultatie besluit tot opheffing van de geheimhouding zal zij, alvorens daartoe over te gaan, de opdrachtgever informeren.

Artikel 18. Intellectueel eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt ROOS Consultancy zich de rechten en bevoegdheden voor die ROOS Consultancy toekomen op grond van de Auteurswet. Na voltooiing van de dienstverlening worden de rechten in overleg en met wederzijdse instemming en goedkeuring overgedragen aan opdrachtgever voor eenmalig gebruik en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden.
 2. Alle door ROOS Consultancy verstrekt stukken, zoals rapporten, adviezen, documentatie, opdrachten, oefeningen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., blijven het eigendom van ROOS Consultancy en zijn uitsluitend bestemd om binnen de eigen organisatie te worden gebruikt door de opdrachtgever en deelnemer en mogen niet door hen zonder voorafgaande toestemming van de ROOS Consultancy worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis aan derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. ROOS Consultancy behoudt zich het recht zijn bijdrage elders te verkopen of te publiceren, voor zover hij daarmee de oorspronkelijke opdrachtgever geen directe concurrentie aandoet.

 Artikel 19. Geschillen

 1. De rechter in de vestiging plaats van ROOS Consultancy is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft ROOS Consultancy recht het geschil voor te leggen aan volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 20. Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen ROOS Consultancy en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 21. Wijziging, uitleg en vindplaats van de algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn opvraagbaar bij ROOS Consultancy te Wildervank.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 3. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.