• Home
  • Signs of Safety & Success

Signs of Safety & Success

Signs of Safety is een benadering die door Andrew Turnell en Steve Edwards in de jaren 90 in Australië is ontwikkeld. Men wilde komen tot een constructieve samenwerkingsrelatie met de cliënt waarin de veiligheid van de kinderen centraal staat. Inmiddels wordt de benadering in delen van Amerika, Canada, Engeland, Zweden, Denemarken, Nederland, New-Zeeland en Japan toegepast. Signs of Safety is een oplossingsgerichte benadering. Het is een benadering die vooral “practicebased” ontwikkeld is en verder ontwikkeld wordt.

Training Signs of Safety

Signs of Safety heeft een aantal belangrijke onderdelen en gaat uit van zes praktijk elementen.  Signs of Safety is er vanaf het eerste contact met het gezin opgericht om een veilige thuissituatie voor kinderen te creëren. Het netwerk wordt ingeschakeld om dat hierin te ondersteunen. De praktische uitgangspunten zijn belangrijk voor het opbouwen van partnerschap, een samenwerkingsrelatie met de cliënt.
Andrew Turnell vertelt altijd dat Signs of Safety een reis is die je met de cliënten maakt. Een reis op weg naar veiligheid. Je maakt hierin de volgende stappen: mappen, “drie huizen”, conferentie, veiligheidsplan en Word and Pictures.

Als afsluiter kan het voor de implementatie van de benadering en stimulans voor het werken met deze vaak moeilijke zaken erg goed zijn om een good-practice interview te houden met het gezin. Vraag wat hen heeft geholpen om zo ver te komen, wat hielp hen, wat deed de hulpverlener waardoor zij deze stappen hebben genomen, etc. Focus op dat wat werkt om dit vervolgens vast te houden en in andere zaken te gebruiken. Op deze manier zal men steeds meer krachten van Signs of Safety ontdekken en zal het zelfvertrouwen van de werker toenemen.

Om de Signs of Safety benaderingswijze eigen te maken is er een meerdaagse training. Deze trainingen worden in het open aanbod opgenomen en kunnen ook in-company gegeven worden. (zie agenda)

Signs of Wellbeing is een benaderingswijze die ingezet wordt wanneer er zorgen zijn over het welzijn van kinderen. Het heeft vele raakvlakken met Signs of Safety en maakt gebruik van dezelfde visie en houdingsaspecten. Beiden gaan uit van de krachten en het oplossingsvermogen van de cliënt en zijn netwerk. Samen met hen kijk je waar men zich zorgen over maakt, wat er goed gaat in het gezin en wat er moet gebeuren. Zij bepalen hoe de gewenste situatie eruit ziet en hoe zij die willen bereiken. Deze informatie wordt in een zeer overzichtelijk schema weergegeven dat in bijzijn van alle betrokkenen wordt ingevuld.

Signs of Wellbeing betekent partnerschap met cliënt

Als professional ben je tijdelijk bij het gezin betrokken en zet je de professionele kennis in om door te vragen, kritische kanttekeningen te plaatsen en te toetsen of de uitkomsten zorgen voor een goed genoeg situatie. Partnerschap met de cliënt is de basis voor alle communicatie en vraagt een open en transparante houding van de professional. Een bijeenkomst met het netwerk van het gezin is een van de belangrijke onderdelen van Signs of Safety. Dit wordt gedaan in de vorm van een ronde-tafel gesprek.

De kinderen zijn de spil van het geheel. Alle informatie wordt getoetst op de relevantie voor de kinderen. Zij worden uitgenodigd om te vertellen hoe zij tegen de situatie aan kijken en wat zij graag willen veranderen. Het uiteindelijke plan dat men maakt, wordt vertaald in een woord en beeld verhaal voor de kinderen zodat ook zij weten welke afspraken er gemaakt zijn.

Signs of Wellbeing is zeer geschikt om te gebruiken voor het vrijwilligkader.

Om de benaderingswijze eigen te maken is er een meerdaagse training voor Signs of Wellbeing. Deze trainingen worden in het open aanbod opgenomen en kunnen ook in-company gegeven worden. (zie agenda).

Signs of Success

Signs of Success voor jeugdreclassering is voort gekomen uit Signs of Safety. Vanuit verschillende organisaties over de wereld waar Signs of Safety werd geïmplementeerd kwam de vraag of er naast veiligheid creëren voor jeugdigen er niet iets was voor de jongeren waarmee ze werkten vanuit een reclasseringsmaatregel. Door beschikbare financiële middelen van Ministerie van Justitie en Veiligheid hebben Jeugdbescherming Noord en de William Schrikker samen met ketenpartners, (inter)nationale wetenschap Signs of Succes verder kunnen ontwikkelen. Signs of Succes is gebaseerd op drie theoretische concepten Desistance onderzoek, Signs of Safety en Good lives model. Experts Fergus McNeill, Andrew Turnell en Bas Vogelvang waren nauw betrokken bij de ontwikkeling.  Net als Signs of Safety is Signs of Success met name ontstaan  door ouders, jongeren, natuurlijk netwerk van de jongere en de professionals die met de doelgroep werkt. 

Signs of Succes is ontwikkelt voor jongeren maar is volledig bruikbaar voor volwassenen. Desistance onderzoek en Good Lives model komt voort vanuit volwassen hulpverlening (criminaliteit).

Het doel van Signs of Success is om naast veiligheid voor de samenleving ‘succes’ voor de jongere te creëren. In werk of opleiding, in relaties, in participatie, in het niet recidiveren, in duurzame gedragsverandering. Voor iedere jongere kan de motivatie van ‘succes’ ergens anders liggen.